(098) 156-0-256 (Telegram) | (050) 208-94-67 | (093) 857-03-88 (Viber)
Англійська мова – Oxford, Pearson, Pingu, Express, Macmillan etc.
Німецька мова – Klett, Hueber etc. Підручники для дітей та дорослих.
Книги з медицини та маркетингу для фахівців та початківців.
Для постійних покупців – ОСОБЛИВІ ПЕРСОНАЛЬНІ ЗНИЖКИ
на підручники Oxford, Pearson і Express для класів і груп.

English File third edition

Читати опис НМК English File third edition

English File, third edition, Oxford

English File – популярний у всьому світі курс англійської мови з цікавими уроками, цифровими ресурсами і корисними додатковими матеріалами.

Автори: Christiana Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson
Рівні: Beginner to Advanced (A1 – C1)
Видавництво: Oxford University Press
Кількість годин на рівень: 80-120
Кількість рівнів: 6
Вік: студенти і дорослі

Під описом курсу в папках за рівнями можна вибрати потрібні Вам компоненти курсу. Просто додайте їх в корзину!

Що нового в третьому виданні English File?

Концепція підручника залишилася незмінною: цікаві уроки, які мотивують студентів говорити легко і з задоволенням. Крім цього, баланс лексики, граматики, роботи над вимовою і мовними навичками створює можливість для кращого відпрацювання матеріалу і його закріплення. Але зміст значно покращився у відповідь на побажання викладачів і студентів. Сучасна мова, завдання, що мотивують, і необмежені можливості складають суть нового видання. У новому English File студенти і викладачі знайдуть неоціненні додаткові ресурси.

Переваги курсу:

 • New! Рівень Intermediate Plus – додатковий рівень для закріплення знань на рівні Intermediate. Він допоможе студентам, які закінчили рівень Intermediate, але ще не готові переходити до рівня Upper-intermediate, повторити і добре засвоїти вивчене на іншому матеріалі і подолати можливий розрив між двома рівнями;
 • Повністю оновлені уроки і сучасні тексти, що надихають студентів на цікаві бесіди;
 • Нова структура розділів (файлів) дозволяє викладачеві легше підготуватися до уроку та організувати заняття. (12 файлів на початкових рівнях, 10 файлів – починаючи з рівня Intermediate);
 • Англійська, якою розмовляють сьогодні; 70-90 хвилин нового відео;
 • Широкий діапазон видів навчальної діяльності з використанням цифрових ресурсів (iTutor, iChecker, Test and Assessment CD, iTools);
 • iTools CD – це повний цифровий пакет для роботи в класі на інтерактивній дошці або комп’ютері з проектором. Він включає: матеріал всього підручника з аудіо, відео, відповідями до вправ і інтерактивними завданнями; повний матеріал зошита з відповідями та аудіо; матеріал для ксерокопіювання з книги для вчителя; презентації з граматики в форматі Power Point; лексичні картки та інтерактивні таблиці зі звуками;
 • iTutor CD – в підручнику містить вправи і завдання, які допоможуть студентам повторити граматику і лексику, відпрацювати вимову, навички читання і говоріння або надолужити пропущений матеріал. крім того, студенти знайдуть на цьому диску усі відеоматеріали та аудіофайли з текстовими записами, які можуть бути завантажені на мобільні пристрої в форматі mp3;
 • iChecker – новий цифровий компонент, що містить тести і аудіоматеріали для перевірки отриманих знань та роботи над помилками (на рівнях Elementary і Pre-Intermediate додається до зошитів, на інших рівнях вміст знаходиться на iTutor CD);
 • Test and Assessment CD в книзі для вчителя включає тести для оцінки засвоєння матеріалу і перевірки знань в середині і наприкінці курсу. тести можна редагувати і вони надані в двох варіантах А і В. Також диск містить швидкі тести з лексики. граматики і вимови до кожного файлу і аудіо-записи до текстів;
 • Матеріали для викладачів доступні online на сайті https://elt.oup.com/teachers/englishfile;
 • Матеріали для студентів доступні online на сайті https://elt.oup.com/student/englishfile;
 • Oxford Online Skills Program – універсальна програма для всіх курсів англійської мови для дорослих.

* * *

English File – популярный во всем мире курс английского языка с интересными уроками, цифровыми ресурсами и полезными дополнительными материалами.

Авторы: Christiana Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson
Уровни: Beginner to Advanced (A1 – C1)
Издательство: Oxford University Press
Количество часов на уровень: 80-120
Количество уровней: 6
Возраст: студенты и взрослые

Под описанием курса в папках по уровням можно выбрать нужные Вам компоненты курса. Просто добавляйте их в корзину!

Что нового в третьем издании English File? Концепция учебника осталась прежней: интересные уроки, которые мотивируют студентов говорить легко и с удовольствием. Кроме этого, баланс лексики, грамматики, роботы над произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей отработки материала и его закрепления. Но содержание значительно улучшилось, в ответ на пожелания преподавателей и студентов. Современный язык, мотивирующие задания и неограниченные возможности составляют суть нового издания. В новом English File студенты и преподаватели найдут неоценимые дополнительные ресурсы.

Премущества курса:

 • New! Уровень Intermediate Plus – дополнительный уровень для закрепления знаний на уровне Intermediate. Он поможет студентам, которые закончили уровень Intermediate, но еще не готовы переходить к уровню Upper-intermediate, повторить и хорошо усвоить выученное на другом материале и преодолеть возможный разрыв между двумя уровнями;
 • Полностью обновленные уроки и современные тексты, вдохновляющие студентов на интересные беседы;
 • Новая структура разделов (файлов) позволяет преподавателю легче подготовится к уроку и организовать занятия. (12 файлов на начальных уровнях, 10 файлов – начиная с уровня Intermediate);
 • Английский, на котором говорят сегодня; 70-90 минут нового видео;
 • Широкий диапазон видов учебной деятельности с использованием цифровых ресурсов (iTutor, iChecker, Test and Assessment Cd-Rom, iTools);
 • iTools CD-Rom – это полный цифровой пакет для работы в классе на интерактивной доске или компьютере с проектором. Он включает:материал всего учебника с аудио, видео, ответами к упражнениям и интерактивными заданиями; полный материал тетради с ответами и аудио; материал для ксерокопирования из книги для учителя; презентации по грамматике в формате Power Point; лексические карточки и интерактивные таблицы со звуками;
 • iTutor CD-Rom – в учебнике содержит упражнения и задания, которые помогут студентам повторить грамматику и лексику, отработать произношение, навыки чтения и говорения или наверстать пропущенный материал. кроме того, студенты найдут на этом диске все видео-материалы и аудио файлы с текстовыми записями, которые могут быть загружены на мобильные устройства в формате mp3;
 • iChecker – новый цифровой компонент, содержащий тесты и аудиоматериалы для проверки полученных знаний и работы над ошибками (на уровнях Elementary и Pre-Intermediate прилагается к тетрадям, на остальных уровнях, содержимое находится на iTutor CD-Rom);
 • Test and Assessment Cd-Rom в книге для учителя включает тесты для оценки усвоения материала и проверки знаний в середине и конце курса. тесты можно редактировать и они даны в двух вариантах А и В. Также диск содержит быстрые тесты по лексике. грамматике и произношению к каждому файлу и аудио-записи к текстам;
 • Материалы для преподавателей, доступные online на сайте https://elt.oup.com/teachers/englishfile;
 • Материалы для студентов, доступные online на сайте https://elt.oup.com/student/englishfile;
 • Oxford Online Skills Program – универсальная программа для всех курсов английского языка для взрослых.

Рівні курсу English File, third edition