(098) 156-0-256 (Telegram) | (050) 208-94-67 | (093) 857-03-88 (Viber)
Англійська мова – Oxford, Pearson, Pingu, Express, Macmillan etc.
Німецька мова – Klett, Hueber etc. Підручники для дітей та дорослих.
Книги з медицини та маркетингу для фахівців та початківців.
Для постійних покупців – ОСОБЛИВІ ПЕРСОНАЛЬНІ ЗНИЖКИ
на підручники Oxford, Pearson і Express для класів і груп.

English Plus second edition

Читати опис НМК English Plus second edition

English Plus

English Plus second edition – гнучкий комунікативний навчально-методичний комплекс (НМК) з великою кількістю різнотипних вправ на всі види активності.

Завдяки насиченому змістом НМК легко пристосувати для учнів з різним рівнем підготовки та здібностей, а також для різних стилів викладання.

Завдяки чіткій і зрозумілій структурі English Plus кожен учень досягає поставлених в кожному уроці цілей.

Ключові особливості

 • Структура «одна сторінка посібника – один урок в класі» спрощує планування і проведення уроків.
 • Прапорці ‘I can’, ясні цілі навчання і методика презентація-практика-результат дають можливість кожному учневі досягти результату незалежно від здібностей.
 • Покрокове навчання письму і говорінню формує в учнів упевненість у собі.
 • Розділ Options включає чотири додаткових уроки з міжпредметних зв’язків (CLIL), країнознавства, лексики та аудіюванню-говорінню в кожному юніті, пов’язані з темами і лексико-граматичним матеріалом кожного уроку.
 • Рівнева лексико-граматична “роздатка” в Teacher’s Book надає гарний додатковий матеріал для занять.
 • Вправи розділу Finished? призначені для “швидких” учнів.
 • DVD містить відеокліпи, присвячені країнознавству і міжпредметним зв’язкам (CLIL). До кожного уроку на DVD передбачені завдання з розуміння матеріалу, роздаткові та методичні матеріали.
 • i-Tools містить матеріал Student’s book і Workbook, відповіді, аудіо-, відеокліпи, а також додаткові інтерактивні вправи.
 • Multi-ROM до робочого зошита з додатковими вправами з основних мовних компетенцій до кожного уроку, іграми та глосарієм з озвученням і прикладом вживання слова в контексті.
 • Test Bank Multi-ROM до кожного рівня .

* * *

English Plus second edition – гибкий коммуникативный НМК с большим количеством разнотипных упражнений на все виды активности

Благодаря насыщенному содержанию НМК легко приспособить для учащихся с различным уровнем подготовки и способностей, а также для различных стилей преподавания.

Благодаря четкой и понятной структуре English Plus каждый учащийся добивается поставленных в каждом уроке целей.

Ключевые особенности

 • Структура «одна страница пособия – один урок в классе» упрощает планирование и проведение уроков.
 • Флажки ‘I can’, ясные цели обучения и методика презентация-практика-результат дает возможность каждому учащемуся добиться результата независимо от способностей.
 • Пошаговое обучение письму и говорению формирует у учащихся уверенность в себе.
 • Раздел Options включает четыре дополнительных урока по межпредметным связям (CLIL), страноведению, лексике и аудированию-говорению в каждом юните, связанные с темами и лексико-грамматическим материалом каждого урока.
 • Уровневая лексико-грамматическая раздатка в Teacher’s Book представляет хороший дополнительный материал для занятий.
 • Упражнения раздела Finished? предназначены для быстрозаканчивающих учеников.
 • DVD включает видео клипы, посвященные страноведению и межпредметным связям (CLIL). К каждому уроку на DVD предусмотрены задание на понимание материала, раздаточные и методические материалы.
 • i-Tools содержит материал Student’s book и Workbook, ответы, аудио-, видео- клипы, а также дополнительные интерактивные упражнения.
 • Multi-ROM к рабочей тетради с дополнительными упражнениями на основные языковые компетенции к каждому уроку пособия, играми и глоссарием с озвучкой и примером употребления слова в контексте.
 • Test Bank Multi-ROM к каждому уровню пособия.

Рівні курсу English Plus second edition